DIIR-Präsenzbibliothek

Fachbuch "IR518"

Schlüssel IR518
Verfasser / Herausgeber Pickett, K. H. Spencer
Titel Auditing the Risk Management Process
Untertitel
Verlag John Wiley & Sons, Inc.
Erscheinungsort New Jersey
Erscheinungsjahr 2005
Heft
Fundort
Katalog Risikomanagement
Schlagwörter Audit Approach, Auditing, Control Risk Self-Assessment, Enterprise Risk Management, ERM Concept, Risk, Risk Appetite, Risk Management, Risk Management Process